Firmaopplysninger

Pairy ApS
Jyllingevej 52A
2720 Vanløse
CVR: 38680269
Mail: support@pairy.dk

 

Generelt

Disse generelle forretningsbetingelsene gjelder for alle salg av Pairy ApS ytelser, inkludert men ikke begrenset til utvikling og implementering av IT-løsninger, IT-ytelser i forbindelse med service og support, vedlikehold av software og IT-løsninger, konsulentytelser samt licensering av software, med mindre de uttrykkelig er fravalgt eller modifisert skriftlig, og det med sikkerhet kan fastslås at det har vært i hensikt å fravelge nærværende betingelser. Det differensieres i disse betingelsene mellom standard integrasjon, som er integrasjoner som leveres ut av boksen fra Pairys integrasjonsbibliotek, og skreddersydde integrasjoner som utvikles etter kundens behov. En oppdatert liste over standardintegrasjonens innhold kan alltid finnes på funksjoner.

 

Betaling

Pairy ApS belaster penger 1 måned etter integrasjon er opprettet og oppsatt. Beløpet som trekkes svarer til den pakken kunden er på, jf. vår prisside. Alle beløp er i norske kroner og er ekslusiv 25% moms. Pairy ApA bruker en godkjent betalingsserver som krypterer alle dine kortopplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokoll. Det betyr at man ikke kan lese av din kortinformasjon.

 

Levering

Leveringstiden kan variere avhengig av om det ønskes en skreddersydd integrasjon eller ikke. Er det snakk om en standardintegrasjon, vil du vanligvis være i stand til å komme i gang i løpet av få minutter, med mindre hjelp med oppsett er nødvendig. Ved skreddersydde integrasjoner mottar kunden en estimert leveringsdato. Leveringstiden kan være lengre i sommerperioden, samt i slutten av desember. Leveringstiden kan variere dersom det oppstår problemer i forbindelse med integrasjonen. Pairy vil alltid informere kunden om forsinket levering, samt årsaken til denne.

 

Kansellering og reklamasjon

Det gis ikke angrerett på digitale tjenester, derfor kan ditt kjøp heller ikke refunderes. Du har på digitale tjenester ikke 2 år reklamasjonsrett. I stedet kan du få utbedret eventuelle mangler ved tjenesten som kan tilskrives arten av tjenesten. Såfremt mangelen er oppstått etter levering eller er grunnet egne forhold eller eksterne forhold som Pairy ikke har forårsaket, kan det ikke påberope seg utbedring av slike mangler. Mangler kan kun påberopes ved kjøp av skreddersydde integrasjoner og ikke standardinegrasjoner. Med mindre annet er spesielt avtalt skal kunden straks etter å ha mottatt en tjeneste fra leverandøren foreta kontroll av om tjenesten er kontrakmessig. Konstaterer kunden mangler, skal kunden straks skriftlig reklamere ovenfor leverandøren med angivelser av de mangler som gjøres gjeldende. Reklameres det ikke rettidig, bortfaller retten til å gjøre mangler gjeldende. Kunden kan alene gjøre mangelskrav, uansett art, gjeldene i inntil en måned etter leveringstidspunktet for en tjeneste.

 

Eiendomsforhold

Alle integrasjoner og ytelser levert, eies utelukkende av Pairy. Kunden leier ved betaling til en ikke ekslusiv bruksrett av produktet og vil aldri få adgang til kildekode mm. i forbindelse med kjøp.

 

Oppsigelse

Abonnementet kan avsluttes med virkning fra gjeldende oppgjørsperiode + 1 måned. Avbestillingen må rettes til support@pairy.dk. Det er kundens ansvar til enhver tid å dokumentere oppsigelsen.

 

Erstatning

Stk. 1.

Leverandøren er, uansett på hvilket grunnlag et krav reises og uansett graden av uaktsomhet, ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tap, inkludert med ikke begrenset til et driftstap, avansetap, tap av data eller omkostninger til reetablering herav.

Stk. 2.

Leverandøren er ikke ansvarlig for kundens tap som følge av at tredjemann, f.eks. en hacker får adgang til kundens data eller en del herav, med mindre tredjemanns adgang er et resultat av leverandørens grovt uaktsomme eller forsettelig handling eller unnlatelse.

Stk. 3.

Kunden kan ikke under noen omstendigheter kreve erstatning og/eller forholdsmessig avslag av leverandøren, som samlet overstiger (i) 50 % av den faktiske betalingen foretatt av kunden innenfor det siste (løpende) år for den ytelsen hvorpå kravet baseres. Dette maksimumet gjelder avtale for avtale (idet betalinger i henhold til en annen avtale ikke medregnes) som et samlet akkumulert maksimum for samtlige forhold, som i avtalens løpetid måtte berettige kunden til erstatning og/eller forholdsmessig avslag. Uansett graden av uaktsomhet og uansett om det foreligger brudd på eventuelle garantier fra leverandørens side.

Force majeure

Stk. 1.

Leverandøren er ikke ansvarlig overfor kunden i tilfelle av force majeure, og partenes forpliktelser i henhold til avtalen suspenderes inntil force majeure-begivenheten er opphøret, idet partene fritt kan annullere avtalen helt eller delvis, hvis force majeure-begivenheten ikke er opphørt 60 arbeidsdager etter at en part har påberopt seg den. Ved force majeure forstås forhold som ligger utenfor partenes kontroll, og som partene ved avtalens inngåelse ikke burde ha tatt i betrakning, inkludert men ikke begrenset til krig, opprør og uroligheter, terroraksjoner, naturkatastrofer, ulovlige arbeidsnedleggelser og lockouts, vareknapphet, langvarig krasj av offentlige datanett eller strømforsyning, import og eksportrestriksjoner og edb-virus.

Stk. 2.

Force majeure kan høyst gjøres gjeldende i det antallet av dager som force majeure-begivenheten varer.

Data

All data som genereres i forbindelse med bruken av Pairy behandles konfidensielt. Dataen kan kun gis videre til tredjemann dersom dataen er offentlig tilgjengelig, dersom den er mottatt i en ikke konfidensiell sammenheng, samt i forbindelse med myndighetskrav eller gjeldende lovgivning.

Dataen kan imidlertid brukes av Pairy til utarbeidelse av statistikker og levering av premium-funksjoner. Denne innsamlingen av data kan benyttes, distribueres og selges av Pairy uten godtgjørelse til kunden. Data brukt til disse formålene vil alltid være anonym og vil aldri brukes slik at det kan individuelt identifiseres hvor informasjonen stammer fra.

 

Priser

Stk 1. Pairy har ret til med 1 måneds varsel at hæve sine generelle servicepriser. Hævning af pris kan ikke ske med bagudrettet kraft.

Oppdateringer og endringer

De gjeldende betingelsene er alltid tilgjengelige på Pairy.no, og kan uten videre varsel endres og/eller oppdateres. Fortsatt bruk av Pairy etter oppdateringer og/eller endringer betraktes som aksept av dette.

 

Desember, 2020

Hjelp
Resultater
Kontakt oss

  Dit navn (valgfrit)

  Din E-mail

  Din besked

  Vedhæft fil

  Takk for din henvendelse.
  Meldingen er nå sendt.
  Vi hjelper deg så snart som mulig